ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЙНОСТТА НА
„ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ИЗГРЕВ” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Център за работа с деца Изгрев, като се отчитат особеностите и спецификата на дейността.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работата, която да гарантира постигане на качество и ефективност на образователните и занимателни дейности, развиване на правилни взаимоотношения и личностни качества, разкриване на творческия потенциал, добро административно обслужване.
3. Център за работа с деца Изгрев осигурява: полудневна заетост на децата през учебните дни и целодневна заетост през неучебните и ваканционни дни; почасово гледане на деца; творческа обстановка. Спомага за изграждане на мирогледа, формира християнски принципи и морал у децата, съдейства за развиване на техните способности и дарования, приятелски взаимоотношения.
4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
5. Правилникът се отнася за територията на Център за работа с деца Изгрев и се спазва от възпитателите, служителите, учениците и техните родители/настойници.

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
1. Център за работа с деца Изгрев целогодишно предлага учебна и лятна занимания, тематични и творчески занимания по време на неучебните и ваканционни дни, които се провеждат според работното време, определено в т.III.1.
2. Съботно-неделни творчески работилници, които се осъществяват при група от най-малко от пет деца.
3. През учебната година Центъра предлага учебна занималня за деца в предучилищна възраст и ученици до 4 клас и осигурява подготовка на уроците за следващия ден, писане и проверка на домашната работа, допълнителни упражнения, диктовки.
4. Учебната занималня включва възможност за придружаване на учениците до/от училище, ако училището се намира в близост до Центъра.
5. Срещу допълнително заплащане Центърът предоставя възможност за топъл обяд, осигурен от ресторанта в сградата или консумиране на храна донесена от вкъщи, като отговорността за качеството и трайността на храната е изцяло на родителя/настойника. Поддържането на здравословна култура и навици за хранене изключва газирани напитки, дъвки, бонбони и всякакви други субпродукти.
6. За поддържането на добра хигиена е необходимо децата да разполагат с удобни пантофи или обувки, които да се използват само в помещението. Родителите при нужда използват еднократни калцуни.
III. РАБОТНО ВРЕМЕ
1. Учебната и лятна занимални работят от понеделник до петък (без официалните празници), включително неучебните и ваканционни дни от 08:00 до 19:00 часа.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
1. Да зачитат и защитават личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство.
2. Не нарушават правата и накърняват личното достойнство на детето.
3. Да изпълняват задълженията си определени в Длъжностната характеристика.
4. Да спазват професионалната и колегиална етика.
5. Да следят работата и развитието на всяко дете, да поддържат връзка с родителите, да споделят своите впечатления и дават съвети относно по-добрата реализация на децата. Да насочват и контролират изпълнението на поставените домашни работи от съответното училище.
6. Да работят за изграждане авторитета и реализиране идеите на Център за работа с деца Изгрев.
7. Да придружават децата до/от училище и при групови мероприятия.
8. Да осигуряват отдих, разходки, занимателни игри на територията или в близост до Центъра.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Да спазват дисциплина и установените правила на поведение в Центъра.
2. Да се отнасят с уважение към възпитателите и останалите деца, да не унижават личното им достойнство и да не прилагат физическо или психическо насилие върху тях.
3. Да пазят имуществото и техниката на Центъра, както и вещите на другите деца. При умишлена повреда, щетите се възстановяват от родителя/настойника на детето.
4. Да спазват инструкциите на възпитателите по време на заниманията и организираните мероприятия извън Центъра.
5. Да уведомяват незабавно възпитателя за възникнали здравословни проблеми, с цел своевременно информиране на родителите/настойниците им.
6. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи Центъра не носи отговорност.
7. Да информира възпитателите при възникване на проблеми от всякакво естество, с цел тяхното навременно решаване.
8. При установяване на грубо и системно нарушение на Правилника, Център за работа с деца Изгрев си запазва правото да отправи покана за отписване на детето от Занималня Изгрев.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Да оказват необходимото съдействие и помощ на възпитателите и служителите в занималнята на Центъра.
2. Да поддържат връзка с възпитателите от занималнята, да се осведомяват за състоянието и напредъка на децата си.
3. Да спазват сроковете за заявления и плащания за извършваните услуги от Центъра.
4. Да се обадят и известят възпитателя в Центъра при отсъствие на детето до 09:00 часа на съответния ден.

VII. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ
1. Такси и срокове за плащане в Център за работа с деца Изгрев:
1.1. Месечна такса – плаща се в пълен размер в български лева по банков път на сметката на Център за работа с деца Изгрев или в брой на адреса на центъра до пето число на съответния месец;
1.2. Седмична такса – заплаща се в пълен размер в началото на седмицата;
1.3. Дневна такса – заплаща се в началото на деня;
1.4. При посещение на второ дете от семейството се ползва 20% отстъпка от таксата;
1.5. При невъзможност на родителя да вземе детето в рамките на работното време на центъра се начисляват по 5 лева за всеки започнат час след 15-та минута;
1.6. При отсъствие на детето таксата за съответните дни се приспада за следващия месец;
1.7. Почасово гледане на деца – заплаща се при вземането на детето;
1.8. При организирани мероприятия се събират допълнителни такси.
2. При записване на детето е необходимо да се попълни екземпляр от:
2.1. Заявление за записване в занималня Изгрев;
2.2. Декларация относно запознаване и спазване на Вътрешния правилник на Център за работа с деца Изгрев;
2.3. Декларация за обработка на личните данни.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящия Правилник за вътрешния ред на дейността на Център за работа с деца Изгрев е разработен за прилагане спазване от възпитателите и служителите на центъра, както и като условие за родителите при записване на децата им.
2. Контролът за прилагане и спазване на правилника се възлага на възпитателите и служителите в Център за работа с деца Изгрев.
3. Правилника влиза в сила от 01/07/2018г. и действа до неговото изменение и допълнение от управителя на Център за работа с деца Изгрев ЕООД.